سایت تخصصی رباتیک و الکترونیک www.rootoor.org

ساخت ساخته ها و محصولات رباتیک ربات های ساده تا تخصصی

 

سایت تخصصی رباتیک

فعالیت این سایت بیشتر در ساخته ها و محصولات مرتبط با رباتیک و الکترونیک می باشد.

ساخته ها در سایت جهت خرید گذاشته می شود.

ایمیل تماس:

info@rootoor.org

شروع فعالیت :     آپدیت :

1399/6/13        1403/9/27