این سایت شخصی بوده و متعلق به یک فرد می باشد و تمام کارها و طرح ها و هر گونه جزئیات توسط این فرد انجام می شود.

info@rootoor.orgایمیل تماس : 

توضیحات خرید :

ساخته از طریق سایت معرفی شده قابل خرید می باشد و نماینده دیگری وجود ندارد.

1

2

3

 سایت تخصصی رباتیک و الکترونیک www.rootoor.org

ساخت ساخته ها و محصولات رباتیک ربات های ساده تا تخصصی