سایت تخصصی رباتیک

تمامی سایت های زیر متعلق به مجید محمد علی زاده می باشد.

شماره تلفن اضطراری : 09113395231

 

 فعالیت طراحی و ساخت ندارد. falkland.irسایت

 فعالیت طراحی و ساخت ندارد.220volts.irسایت

 فعالیت طراحی و ساخت ندارد.400volt.irسایت

  فعالیت طراحی و ساخت دارد.robotdesigner.irسایت

    فعالیت طراحی و ساخت دارد.rooToor.irسایت 

    فعالیت طراحی و ساخت دارد.Electronics-idea.comسایت  

 

توجه شود تیم یا گروهی وجود ندارد و تمام فعالیت ها شیوه فردی و وبلاگ نویسی دارد.

در صورتی که سوال از سایت یا سایت های معرفی شده دارید می توانید توسط ایمیل  تماس بگیرید.

info@rootoor.org ایمیل :

 

 

 سایت تخصصی رباتیک و الکترونیک www.rootoor.org

ساخت ساخته ها و محصولات رباتیک ربات های ساده تا تخصصی